Hero24 -palvelun käyttöehdot palvelujen käyttäjille

Käyttämällä Hero24-palvelua hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Luethan nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Hero24-palvelun käyttöä. Ethän käytä Hero24-palvelua, mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen Hero24-palvelun käyttöön sekä näiden Käyttöehtojen mukaisesti tehtyihin Ostosopimuksiin. Hero24-palvelun tarkemman kuvauksen ja Hero24-palvelun laitteistovaatimuksiin liittyvät lisätiedot löydät osoitteesta hero24.com.

Yleiset sopimusehdot palvelun ostajalle

 1. Määritelmät ja palvelun kuvaus

1.1. Määritelmät

1.1.1. ”Hero24” tarkoittaa Hero24 Oy:tä  (1026196-8).

1.1.2. ”Sovellus” tarkoittaa Hero24:n ylläpitämiä nettisivua ja mobiilisovellusta. Sovellus on alusta, joka tarjoaa mahdollisuuden etsiä ja löytää soveltuva ostajan tarvitsema palvelu. Ostajan ostaman palvelun tuottaa muu Palveluntarjoaja kuin Hero24. Ostajan palvelusta maksama hinta välitetään Sovelluksen kautta Palveluntarjoajalle. Sovelluksen käyttäminen palvelun ostamiseen muodostaa sopimussuhteen Ostajan ja Palveluntarjoajan välille. Hero24 vastaa Sovelluksen toiminnasta näiden sopimusehtojen mukaisella tavalla.

1.1.3. ”Ostaja” tarkoittaa yksityis- tai oikeushenkilöä, joka käyttää Sovellusta palveluiden ostamiseen.

1.1.4. ”Käyttäjä” tarkoittaa sekä Ostajaa että Palveluntarjoajaa.

1.1.5. ”Palveluntarjoaja” tarkoittaa kevytyrittäjää tai yritystä, joka käyttää Sovellusta Palveluiden tarjoamiseen. Ostaessaan Palvelun, ostaja valitsee palveluntarjoajan sopimusoikeudellisten ja kuluttajansuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että Ostajalla on selkeästi tiedossaan hankkimansa Palvelun Palveluntarjoaja, joka on tällöin Ostajan sopimusosapuoli Palvelun suorittamisen osalta.

1.1.6. ”Palvelu” tarkoittaa toimenpidettä, jonka Palveluntarjoaja listaa Ostajan löydettäväksi ja jonka Palveluntarjoaja ottaa suorittaakseen Ostaja hyväksyttyä Palveluntarjoajan tekemän tarjouksen. Tarjouksessa eritellään sopimusoikeuden ja lakimääräisen kuluttajansuojan edellyttämällä tavalla ostettava Palvelu ja sen hinta.

1.1.7. ”Ohjeilla” tarkoitetaan näiden käyttöehtojen lisäksi Palvelussa tai muussa viestinnässä julkaistavia toimintaohjeita tai muuta opasteita.

 

1.2. Hero24-Sovellus

1.2.1. Hero24-Sovellus on alusta, joka toimii markkinapaikkana Ostajien ja Palveluntarjoajien välillä.

1.2.2. Hero24-Sovellukseen rekisteröityminen on maksutonta. Palveluiden ostamiseen Sovelluksen kautta sisältyy alustamaksu (”Alustamaksu”), josta ilmoitetaan erikseen Palvelun tilaamisen tai varaamisen yhteydessä. Alustamaksu on 20 % Palvelun toteutuneesta kokonaishinnasta. Alustamaksu ei ole osa Ostajan ja Palveluntarjoajan välisen palvelun hintaa, vaan Hero24:lle tuleva korvaus Asiakkaan ja Palveluntarjoajan yhteen saattamisesta Sovelluksen kautta. 

1.2.3. Näiden Ehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Hero24 mahdollisesti erikseen antamia tai Palveluiden yhteydessä ilmeneviä Palvelun tai Sovelluksen käyttöön liittyviä Hero24 Ohjeita. 

 

 1. Käyttöehtojen hyväksyminen ja sisältö

2.1. Nämä käyttöehdot yhdessä Sovellukseen sisältyvien tai siihen olennaisesti liittyvien Palvelukohtaisten lisäehtojen ja -tietojen kanssa (”Ehdot”) määrittävät Hero24-Sovelluksen käyttöä ja siihen liittyviä Sovelluksen kautta tarjottavia Palveluja. Hero24:llä on oikeus täydentää ja täsmentää tarjolla olevia Palvelukohtaisia tai Sovelluksen lisäehtoja, mikäli ne eivät ole asiakkaan vahingoksi ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa. Löydät lisäehdot vaivattomasti Sovelluksesta Palvelu-vaihtoehtojen yhteydestä.

2.2. Sovellus sisältää rajapinnan, jonka kautta Ostajat voivat ostaa sekä sopia yksityiskohtaisemmin Palveluntarjoajien kanssa Palveluiden ostamisesta. 

2.3. Palveluntarjoajat ovat vastuussa tarjoamistaan/tuottamistaan Palveluista. Kun Ostajat tekevät tai hyväksyvät varauksen, he tekevät sopimuksen suoraan Palveluntarjoajan kanssa. Her24 ei ole, eikä siitä tule osapuolta Palveluiden ostoon ja tuottamiseen liittyvään sopimussuhteeseen. Hero24 ei anna vakuutta, takausta tai muuta sitoumusta Palveluntuottajan suorituksesta Ostajalle.

 

 1. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

3.1. Sovellusta käyttäessään Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä Sovelluksen Ehtoihin ja sitoutuu kaikessa Sovelluksen sekä Palveluiden käytössä noudattamaan näitä Ehtoja.

3.2. Jotta Käyttäjä voi käyttää Sovellusta, tulee Käyttäjän olla täysi-ikäinen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja mikäli Käyttäjä on oikeushenkilö, tulee henkilöllä, joka rekisteröi Käyttäjän Sovellukseen olla valtuutus toimimaan Käyttäjän puolesta. Jos henkilö ei ole vielä täysi-ikäinen, voi Käyttäjä rekisteröityä Sovellukseen ja käyttää sitä ainoastaan saatuaan siihen suostumuksen vanhemmiltaan taikka lailliselta huoltajaltaan toimittamalla tästä kirjallisen hyväksynnän Hero24 asiakaspalveluun. Vanhemmat tai henkilön lailliset huoltajat voivat sekä antaa että peruuttaa suostumuksensa Sovelluksen käyttöön ottamalla yhteyttä Hero24 asiakaspalveluun.

3.3. Ostajan sekä Palveluntarjoajan on turvallisuussyistä velvoitettu vahvistamaan henkilöllisyytensä toisilleen ostaessaan tai myydessään Palveluita Sovelluksessa.

3.4. Jotta Käyttäjä voi käyttää Sovellusta, täytyy Käyttäjän luoda profiili Sovelluksessa. Profiilin saa luoda henkilö, jolla on siihen oikeus voimassa olevan lain mukaan tai jos kyseessä on oikeushenkilö, tulee hänellä olla yhtiönsä valtuutus luoda profiili tarjotakseen tai ostaakseen Palveluita Sovelluksen kautta. Käyttäjän tulee antaa sekä vakuuttaa antaneensa oikeita ja totuudenmukaisia tietoja luodessaan profiilin ja ostaessaan tai tarjotessaan Palveluja, sekä pitämään antamansa tiedot ajan tasalla. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjäprofiilissa tapahtuvasta Sovelluksen käytöstä. Käyttäjän ollessa alaikäinen, Käyttäjän vanhempi tai laillinen huoltaja on vastuussa Sovelluksen käytöstä.

3.5. Kun työ on suoritettu, Käyttäjää pyydetään arvioimaan kokemustaan ns. tähti arvostelulla (1-5 tähteä), sekä valintansa mukaisesti sanallisella palautteella.

3.6. Sovelluksen käytön aloittaessaan Käyttäjä saa oikeuden käyttää Sovellusta näiden Ehtojen sekä muiden Sovellusta koskevien Ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee pyydettäessä antaa vaaditut tiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Toisena henkilönä antaa Hero24 oikeuden estää tai lopettaa Sovelluksen käyttö.

3.7. Hero24:lla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia tietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti, tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

3.8. Sovellusta käyttävän henkilön tulee olla vähintään 16-vuotias. Sovelluksen käytön aloittamalla käyttäjä vakuuttaa, että hän on vähintään 16-vuotias.

3.9. Sovellus voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai resursseihin (”kolmansien osapuolien palvelut”). Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin voidaan soveltaa erilaisia ehtoja ja yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjä. Hero24 ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien palvelujen saatavuudesta tai oikeellisuudesta tai tällaisten kolmansien osapuolien palveluista saatavissa olevasta sisällöstä, tuotteista tai palveluista. Hero24 ei anna koskaan poikkeavia oikeuksia tai sopimusehtoja Käyttäjälle, kuin mahdollisissa kolmansien osapuolien yleisissä sopimus- tai ohjelmistojen lisenssiehdoissa on määritelty.

3.10. Hero24 käsittelee Käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

3.11. Hero24:llä on oikeus evätä Käyttäjän käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos Käyttäjää ei noudata Sovelluksen käyttöön liittyvää voimassa olevaa lainsäädäntöä, Käyttäjä ei toimi sopimusehtojen tai palvelun tarjoajan ohjeistusten mukaisesti tai jos Käyttäjä käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti.

3.12. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sovelluksen käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

3.13. Hero24 ei voi takaa Sovelluksen jatkuvaa ja keskeytymätöntä saatavuutta ja käytettävyyttä. Hero24 voi rajoittaa Sovelluksen tai sen tiettyjen alueiden tai ominaisuuksien saatavuutta, jos se on tarpeellista kapasiteetti rajoitteiden, palvelimien turvallisuuden tai eheyden vuoksi tai suorittaakseen ylläpitotoimenpiteitä, jotka varmistavat Hero24-Sovelluksen asianmukaisen tai paremman toiminnan alustalla. Hero24 voi kehittää, parantaa ja muokata Hero24- Sovellusta ja ottaa käyttöön ajoittain uusia Palveluita

 

 1. Käyttäjän velvollisuudet ja oikeudet

4.1. Käyttäjä vastaa kaikesta hänen henkilöllisyydellään tapahtuneesta Sovelluksen käytöstä. Mikäli Käyttäjä huomaa, että hänen henkilöllisyyttään käytetään ulkopuolisen toimesta, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Hero24:lle.

4.2. Käyttäjä vastaa kaikista Sovelluksen käytöstä tai sen kautta ostetuista tai tarjotuista Palveluista aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista ja vahingoista.

4.3. Sovellusta ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Hero24:lle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli Käyttäjä toimittaa Sovellukseen teksti-, kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

4.4. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän antaa jokaisen palvelun/työtehtävän jälkeen arvostelun toiselle osapuolelle arvostelun (1-5 tähteä), ja pyrkii siihen, että arvostelu olisi mahdollisimman totuudenmukainen.

4.5. Käyttäjä sitoutuu ja ymmärtää, että Sovelluksen kautta tilatusta palvelusta veloitetaan maksuehtojen mukaisesti toteutuneesta työstä ja Hero24 veloittaa Sovelluksen kautta tilatun työn hintaan perustuvan Alustamaksun.

 

 1. Ostajan oikeudet ja velvollisuudet

5.1. Palvelun varaaminen ja tilaaminen sekä maksaminen tulee suorittaa Sovelluksen kautta.

5.2. Ostaja voi varata Palvelun, joka on saatavilla Sovelluksessa seuraamalla vastaavaa varausprosessia. Kaikki sovellettavat maksut, mukaan lukien Alustamaksu, vakuus (tarvittaessa) ja mahdolliset sovellettavat verot ja viranomaismaksut (yhdessä ”kokonaiskorvaukset”) esitetään Ostajalle ennen palvelun varaamista. 

5.3. Saatuaan varausvahvistuksen, Ostaja ja Palveluntarjoajan välillä tehdään oikeudellisesti sitova sopimus, johon sovelletaan voimassa olevia Palveluntarjoajan muita ehtoja, mukaan lukien erityisesti sovellettava peruutuskäytäntö ja mahdolliset Palvelun yhteydessä määritellyt säännöt ja rajoitukset. Palvelun maksaminen suoritetaan Sovelluksen kautta näiden Ehtojen, maksuehtojen ja erillisten Palveluehtojen mukaisesti. Tiettyihin Palveluihin voidaan kohdistaa Palveluntarjoajan mahdollisuus veloittaa Palvelu useassa erässä tai mahdollisuutta antaa Ostajan maksaa useissa erissä.

5.4. Jos Ostaja varaa Palvelun ryhmän puolesta (esimerkiksi ryhmäliikunta-palvelun yhteydessä), Ostaja on vastuussa siitä, että jokainen ryhmän jäsen täyttää kaikki Sovelluksen ja Palvelun asettamat vaatimukset, ja että ryhmälle on tiedotettu ja ryhmä hyväksyy nämä Palveluntarjoajan asettamat ehdot, säännöt ja rajoitukset. Jos Ostaja tilaa ryhmän puolesta takaa ja vakuuttaa hän, että Ostajalla on laillinen valta toimia ryhmän puolesta. Jos Ostaja varaa Palvelun henkilölle, joka on alaikäinen, Ostaja takaa ja vakuuttaa, että Ostajalla on laillinen valta toimia alaikäisen puolesta. 

5.5. Hero24 voi antaa henkilön, joka varaa yhden tai useamman henkilön puolesta Palvelun (”Järjestäjä”), jakamaan kelpoisuusvarauksen kokonaismaksujen kokonaismäärän suhteessa Järjestäjälle ja osoitteessa ainakin yhden muun ylimääräisen henkilön (kukin ”yhteismaksaja”). Voidakseen maksaa Palvelun ryhmänä, jokaisella yhteismaksajalla on oltava Hero24-tili tai rekisteröitävä se ennen maksun suorittamista. Kaikki tämän kautta suoritettaviin maksuihin sovelletaan ryhmämaksamiseen liittyviä ehtoja.

5.6. Ostajan on tarkastettava huolellisesti kuvaus Palvelusta, jonka aikoo varata. Ostaja voi harkintansa mukaan ilmoittaa Palveluntarjoajalle kaikista lääketieteellisistä tai fyysisistä olosuhteista tai muista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa Ostajan ja muiden henkilöiden/ryhmän kykyyn osallistua Palveluun. Ostaja on vastuussa kaikkien palveluihin osallistumisestaan koskevien lakien, sääntöjen ja asetusten tunnistamisesta, ymmärtämisestä ja noudattamisesta.

5.7. Palvelun aikana Ostajalla on oikeus keskeyttää palvelu ilmoittamalla keskeytyksestä kirjallisesti Palveluntarjoajalle sekä Hero24:lle.

5.8. Ostajan ollessa kuluttaja ja hankkiessa Palvelun Sovelluksen kautta, sovelletaan kauppaan Kuluttajansuojalakia ja kuluttajansuojaan liittyviä etä- ja kotimyynnin peruuttamisehtoja. Mikäli kuluttajalle kotimyynnin osalta taatut oikeudet ovat miltään osin ristiriidassa Hero24 muiden ehtojen kanssa, noudatetaan aina kuluttajalle edullisempaa vaihtoehtoa.

Kuluttajalle toimitetaan kaupan vahvistamisen yhteydessä etämyyntiasiakirja, jossa on selvitetty kuluttajan peruuttamisoikeus 14 vuorokauden kuluessa kaupan tekemisestä sekä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot ja menettelytavat. Mikäli Palvelussa on keretty jo toimittamaan kuluttajalle Palveluun kuuluvia suorituksia kuluttajan purkaessa kaupan etä- tai kotimyyntiehtoon vedoten, neuvotellaan näiden osalta Palvelun keskeyttämisen hetkellä jo suoritettuna olevalle Palvelulle jyvitetty hinta. Ostajan ollessa kuluttaja, voi tämä toimittaa etämyynnin peruuttamistiedon joko suoraan Palveluntarjoajalle tai Hero24:lle, joka on valtuutettu vastaanottamaan kuluttajalta etä- tai kotimyynnin peruutusilmoituksen. 

Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa vahvistuksen toimittamisen jälkeen jo ennen etä- ja kotimyynnin peruuttamisajan päättymistä, jos Ostaja on valinnut Palvelun ajankohdaksi ajankohdan, joka alkaa aikaisemmin kuin 14 vuorokauden kuluessa Palvelun tilaamisesta.

Ostajan ollessa kuluttaja, hän ei voi vedota etä- kotimyynnin peruuttamisoikeuteensa, jos tilattu Palvelu koskee kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, jonne Palvelutarjoaja saapuu Ostajan nimenomaisesta pyynnöstä. Kiireelliseksi korjaus- ja huoltotoimenpiteeksi katsotaan kaikki sellaiset Palvelut, joiden suorittamisessa on tärkeää, että Palveluntarjoaja pystyy toimimaan ja suorittamaan palvelun mahdollisimman nopeasti, kuten vesivuodon korjaaminen tai kosteudentorjunnan aloittaminen.

5.9. Ostajalle toimitetaan tilauksen jälkeen sähköpostitse tilausvahvistus, jonka liitteenä on tilausvahvistuksen muiden tietojen lisäksi etämyyntiasiakirja, joka sisältää kuluttajalle tarpeelliset tiedot peruutusoikeuden käyttämisestä.

 

 1. Hero24 oikeudet ja velvollisuudet

6.1. Hero24:lla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Sovelluksesta tai sen sisältämistä palveluista sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Sovelluksen ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Hero24 pyrkii silloin, kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen Sovelluksen välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

6.2. Hero24 ei vastaa Sovelluksen sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Hero24 itse tuottamaa tietosisältöä. Hero24 ei näin ollen vastaa mm. Palveluntarjoajan Sovelluksessa ilmoittamista Palveluista, kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

6.3. Hero24 ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, jotka tapahtuvat Hero24 välittämien Palveluiden aikana.

6.4. Hero24 ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Sovellukseen, Palveluntarjoajien Palveluun tai niiden käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Sovelluksen välityksellä on saatavilla. Hero24 ei myöskään vastaa Sovelluksen käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

6.5. Hero24 ei vastaa palvelun Käyttäjistä ja heidän luotettavuudestaan. Hero24 ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen tapaturmista tai rikoksista, jotka saattavat tapahtua Palvelun toimittamisen aikana tai niistä johtuen.

6.6. Kaikki viittaukset “varmennettuun” (tai vastaavaan termiin) puhuttaessa Palveluntarjoajista osoittavat vain, että Palveluntarjoaja on suorittanut asianmukaisen todentamis- tai tunnistamisprosessin. Hero24 ei anna tämän kautta takuuta siitä, että Palveluntarjoaja taikka Ostaja on antanut oikeat tiedot henkilöllisyydestään, taustastaan, luotettavuudestaan tai että Palveluntarjoajan Palvelu olisi turvallinen taikka sopiva käyttötarkoitusta varten. Käyttäjän tulee aina noudattaa huolellisuutta päättäessään Palveluiden käytöstä tai tarjonnasta sekä Palveluntarjoajan hyväksyessään Ostajan varauspyynnön tai tarjouksen.

6.7. Hero24:lla on oikeus estää Käyttäjältä Sovelluksen käyttö Käyttäjän toimiessa näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. He voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen oman harkintansa mukaan perustelematta ja antaa tai olla antamatta siitä ennakkoilmoitusta.

6.8. Hero24 pyrkii avustamaan mahdollisten Ostajan ja Palveluntarjoajan välisten riitojen ratkaisemisessa. Hero24:lla ei ole vastuussa eikä takaa 

(i) minkään Palvelun olemassaoloa, laatua, turvallisuutta, soveltuvuutta tai laillisuutta, 

(ii) Palvelujen kuvausten totuutta tai oikeellisuutta, arvioita, arvosteluja tai muuta Ostajan tai Palveluntarjoajan sisältöä (kuten jäljempänä määritellään) tai 

(iii) Ostajan tai Palveluntarjoajan toimintaa.

6.9. Hero24 ei ole välittäjänä ensisijaisessa vastuussa Palveluntarjoajien tuottamasta Palvelusta, palvelukuvauksesta, työhön liittyvistä arvioista, tai muusta sisällöstä, vaan vastuu on ensisijaisesti Palveluntarjoajalla.

6.10. Sovellus on suojattu tekijänoikeudella. Sovellus ja Palvelut voivat sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeuden tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Hero24 tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

6.11. Hero24 voi milloin tahansa muuttaa Sovelluksessa esiintyviä hintoja sekä muuttaa maksuttoman Sovelluksen osia maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Sovelluksessa.

6.12. Palvelu laskutetaan Palvelusta tarjolla olevien maksuvaihtoehtojen kautta tai muulla mahdollisesti erikseen sovitulla tavalla. Hero24:lla on oikeus veloittaa tilauksen yhteydessä sovittu varausmaksu Ostajan maksukortilta. Hero24:lla on oikeus tehdä varauksen tai tilauksen yhteydessä veloitus tai ennakkovarmennus maksukortilta. Palvelun aikana aiheutuvat kustannukset voidaan tarvittaessa veloittaa käytetyltä maksukortilta. Mikäli maksukortilta ei voi veloittaa ja Maksun myöhästyessä, Hero24:lla on oikeus lähettää käyttäjälle muistutuslasku sekä periä käyttäjältä viivästyskorko Suomen korko lainsäädännön mukaisesti sekä periä muistutusmaksu. Hero24 voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi Hero24lla on oikeus estää Käyttäjän pääsy palveluun.

6.13. Hero24:lla on kaikki oikeudet Sovelluksessa luotuun sisältöön, kuten teksteihin, video-esittelyihin tai kuviin. Hero24 varaa oikeuden käyttää Sovelluksessa luotuja sisältöjä tai sen osia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään lukuun ottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, tilitietoja tai muuta yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

 

 1. Varausmuutokset, peruutukset ja palautukset

7.1. Ostaja ja Palveluntarjoaja ovat vastuussa kaikista tilauksen muutoksista, jotka he tekevät Hero24 Sovelluksen tai suoran Hero24-asiakaspalvelun välityksellä, ja sitoutuvat maksamaan mahdolliset palvelumaksut ja / tai verot tällaiseen varaukseen liittyvistä muutoksista.

7.2. Ostaja voi peruuttaa vahvistetun tilauksen milloin tahansa noudattaen peruutus käytäntöjä, jolloin Hero24 palauttaa Ostajalle Ostajan mahdollisesti suorittamat palveluhinnat näiden Ehtojen, mahdollisen kotimyyntiasiakirjan, noudatettavan lainsäädännön ja peruutus käytäntöjen mukaisesti. 

7.3. Mikäli palvelun toimituksen aikana selviää, että Ostaja ei ole peruuttanut vahvistettua tilausta, eikä Palveluntarjoaja tavoita Ostajaa palvelun toimittamiseksi, Ostaja on velvollinen maksamaan ehtojen vastaisesta peruutuksesta aiheutuneet kulut, vähintään palvelun minimiveloituksen.

7.4. Jos Palveluntarjoaja peruuttaa vahvistetun tilauksen, Ostaja saa valita uuden palveluntarjoajan Sovelluksesta. Jos Ostaja ei saa uutta palveluntarjoajaa tai ei halua tilata Palvelua uuden Palveluntarjoajan kautta, Ostaja saa täyden hyvityksen tällaisen varauksen kokonaiskustannuksista. 

7.5. Mikäli Ostaja peruuttaa tilauksen ilman etä- tai kotimyyntiin liittyvää peruutusoikeuttaan tai muutoin omasta aloitteestaan ilman pätevää perustetta viimeistään 48 tuntia ennen Palvelun toteuttamista, veloittaa Hero24 Sovelluksen käyttömaksuna 25% alkuperäisestä kokonaishinnasta, ei kuitenkaan koskaan enempää kuin 4000 €. Alustan käyttömaksun pidättämisessä alkuperäisestä kauppahinnasta vähennetään aina sellaiset Palveluun sisältyvien mahdollisten rakennustarvikkeiden ja vastaavien Palveluun sisältyvien kolmansien osapuolten tuotteiden hankintahinnat, joita ei ole keretty tilaamaan tai hankkimaan ennen Ostajan ilmoitusta kaupan peruuttamisesta. Mikäli peruuttaminen Ostajan toimesta tapahtuu alle 48 tuntia ennen Palvelun toteuttamista, veloitetaan Ostajalta tilauksen hinta kokonaisuudessaan.

7.6. Jos Ostajalla on oikeus muista kuin kotimyyntiin liittyvästä peruutusoikeudesta vaihtaa uuteen Palveluntarjoajaan, Hero24 pidättää 25%:n palvelun käyttömaksun.

7.7. Mikäli Palveluntarjoaja peruuttaa Palvelun toimittamisen ennen Palvelun toteuttamista, Ostaja on oikeutettu Palveluntarjoajan vaihtamiseen tai maksettujen maksujen palautukseen. Mikäli Palveluntarjoaja ei saavu ollenkaan paikalle tuottamaan Palvelua ja Palveluntarjoajalla ei ole tähän pätevää syytä, Ostaja saa 100 € korvauksen palveluntarjoajalta sopimusrikkomuksesta.

7.8. Sellaisten Palveluiden osalta, joissa sääolosuhteet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin tai  estää Palveluntarjoajaa suorittamasta palvelua, Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa Palvelu. Palveluntarjoajat voivat myös peruuttaa Palvelun, jos on olemassa muita ehtoja tai työturvallisuuteen liittyviä sääntöjä, jotka estäisivät tarjoamasta Palvelua turvallisesti. Tällöin Palveluntarjoaja sitoutuu sopimaan Ostajan kanssa yhdessä uuden päivän, jolloin Palveluntarjoaja voi suorittaa Palvelun. Jos Ostaja ja Palveluntarjoaja eivät pääse yhteisymmärrykseen uudesta päivästä, voi Ostaja peruuttaa ostonsa ja saada maksunsa takaisin tai tapauskohtaisesti Hero24 voi avustaa löytämään vastaavaa Palvelua tarjoavan Palveluntarjoajan.

7.9. Hero24 voi päättää oman harkintansa mukaan vireillä oleva tai vahvistettu varauksen tai tilauksen peruuttamisesta, jos Hero24 perustellun ja vilpittömän näkemyksen mukaan peruuttamisella vältetään palvelun osapuolille tai kolmansille syntyvät merkittävät taloudelliset tai muut haitat. Tällöin Ostajalle palautetaan välittömästi kaikki Ostajan mahdollisesti jo suorittamat maksut. 

 

 1. Ostajan Maksuehdot

8.1. Ostaja maksaa Palvelusta sovitun hinnan ja siihen sisältyvän Alustamaksun Sovelluksessa saatavilla olevaa maksutapaa käyttäen. Ostajalle syntyy maksuvelvollisuus, kun Palvelusta annettu tarjous hyväksytään Sovelluksen kautta. 

8.2. Palvelusta peritään 20% Alustamaksu. Hero24 veloittaa Alustamaksun toteutuneen hinnan mukaisesti, kun Palvelu on toteutunut. Mikäli Palveluun kohdistuu materiaalikustannuksia, Hero24 veloittaa 10% käsittelymaksun.

8.3. Maksu(t) veloitetaan automaattisesti Ostajan luottokortilta tai valitseman sähköisten maksutapojen ehtojen mukaisesti tilauksen yhteydessä, palvelun aikana ja/tai kun Palvelu on toteutettu. Hero24 on oikeus veloittaa automaattisesti varausmaksu Ostajan luottokortilta Palveluntarjoajan puolesta, kun Palvelu on tilattu Sovelluksen kautta. Hero24 käyttää ulkopuolista maksupalveluntarjoajaa maksujen käsittelyyn. Maksuliikkeeseen sovelletaan myös mahdollisia ulkopuolisten maksupalveluja tarjoavien yhtiöiden yleisiä ehtoja.

8.4. Ostaja sitoutuu maksamaan Palveluntarjoajalle Palvelun toteuttamiseen kuuluvat välttämättömät materiaalikustannukset. Palveluntarjoajan on ilmoitettava Ostajalle nämä materiaalikustannukset, jotka ovat välttämättömiä Palvelun toteuttamiselle.

 

 1. Käyttöehtojen muuttaminen

9.1. Hero24 on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Hero24 ilmoittaa merkittävistä muutoksista käyttäjälle sähköpostitse tai Sovelluksen välityksellä. Käyttäjä hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Sovellusta.

9.2. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse palvelun tai poistamalla mobiilisovelluksen ennen muutoksen voimaantuloa.

 

 1. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

10.1. Käyttäjän ja Hero24 välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Ehdot ja Hero24 myöntäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Sovellukseen.

10.2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai poistamalla mobiilisovelluksen perustelematta irtisanomista.

10.3. Sopimuksen päättyessä Hero24 voi halutessaan poistaa käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Sovelluksesta.

 

 1. Sopimuksen siirtäminen

11.1. Hero24:lla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli syy siirtämiseen liittyy siihen, että Sovellus tai sen osa myydään taikka siihen, että Sovelluksen tuottaja tai välittäjä muuttuu.

11.2. Hero24:lla on aina oikeus siirtää sopimus.

 

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

12.1. Sovellukseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

12.2. Hero24 ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyyn sovelletaan Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöksiä, yhden välimiehen menettelyä suomen kielellä ja Helsingin kaupungissa. Kuluttajan ollessa riitaisuudessa osallisena, voidaan riita ratkaista aina myös kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

 1. Valitukset ja osapuolia velvoittavat muut yleiset sopimusehdot

13.1. Osapuolen, joka kokee yleisiä ehtoja tai yksittäistä sopimusta rikotun, tulee ilmoittaa asiasta ilman viivytystä Hero24:lle ja tilatun palvelun toiselle osapuolelle. Ilmoitus on tehtävä Sovelluksen kautta. Virheet tulee yksilöidä mahdollisimman selkeästi.

13.2. Ostaja ei ole oikeutettu saamaan korvauksia siltä osin, kuin Ostajan valituksen aiheena oleva tilanne on aiheutunut Ostajan myötävaikuttamisvelvollisuuden puutteeseen siten, että palveluntarjoaja ei ole voinut suorittaa osittain tai kokonaan tilattua palvelua. 

13.3. Ostaja voi tutustua Sovelluksen kautta palveluntarjoajana toimivan osapuolen yleisiin sopimusehtoihin ja palveluntarjoaja voi vastaavasti tutustua Ostajan yleisiin sopimusehtoihin Hero24-palvelussa. Toista osapuolta koskevista yleisistä sopimusehdoista ilmenee, millaisiin yleisiin sopimusehtoinen palveluntarjoaja ja Ostaja ovat sitoutuneet tarjotessaan palveluita tai ostaessaan niitä Hero24-palvelun kautta.

Yleiset sopimusehdot palvelun toimittajille

 

1. Määritelmät ja palvelun kuvaus

 

1.1. Määritelmät

 

1.1.1. ”Hero24” tarkoittaa Hero24 Oy:tä (1026196-8).

 

1.1.2. ”Sovellus” tarkoittaa Hero24:n ylläpitämiä nettisivua ja mobiilisovellusta. Sovellus on alusta, joka tarjoaa mahdollisuuden etsiä ja löytää soveltuva ostajan tarvitsema palvelu. Ostajan ostaman palvelun tuottaa muu Palveluntarjoaja kuin Hero24. Ostajan palvelusta maksama hinta välitetään Sovelluksen kautta Palveluntarjoajalle. Sovelluksen käyttäminen palvelun ostamiseen muodostaa sopimussuhteen Ostajan ja Palveluntarjoajan välille. Hero24 vastaa Sovelluksen toiminnasta näiden sopimusehtojen mukaisella tavalla.

 

1.1.3. ”Ostaja” tarkoittaa yksityis- tai oikeushenkilöä, joka käyttää Sovellusta palveluiden ostamiseen.

 

1.1.4. ”Käyttäjä” tarkoittaa sekä Ostajaa että Palveluntarjoajaa.

 

1.1.5. ”Palveluntarjoaja” tarkoittaa kevytyrittäjää tai yritystä, joka käyttää Sovellusta Palveluiden tarjoamiseen. Ostaessaan Palvelun, ostaja valitsee palveluntarjoajan sopimusoikeudellisten ja kuluttajansuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että Ostajalla on selkeästi tiedossaan hankkimansa Palvelun Palveluntarjoaja, joka on tällöin Ostajan sopimusosapuoli Palvelun suorittamisen osalta.

 

1.1.6. ”Palvelu” tarkoittaa toimenpidettä, jonka Palveluntarjoaja listaa Ostajan löydettäväksi ja jonka Palveluntarjoaja ottaa suorittaakseen Ostaja hyväksyttyä Palveluntarjoajan tekemän tarjouksen. Tarjouksessa eritellään sopimusoikeuden ja lakimääräisen kuluttajansuojan edellyttämällä tavalla ostettava Palvelu ja sen hinta.

 

1.1.7. ”Ohjeilla” tarkoitetaan näiden käyttöehtojen lisäksi Palvelussa tai muussa viestinnässä julkaistavia toimintaohjeita tai muuta opasteita.

 

1.2. Hero24-Sovellus

 

1.2.1. Hero24-Sovellus on alusta, joka toimii markkinapaikkana Ostajien ja Palveluntarjoajien välillä.

 

1.2.2. Hero24-Sovellukseen rekisteröityminen on maksutonta. Palveluiden ostamiseen Sovelluksen kautta sisältyy alustamaksu (”Alustamaksu”), josta ilmoitetaan erikseen Palvelun tilaamisen tai varaamisen yhteydessä. Alustamaksu on 20 % Palvelun toteutuneesta kokonaishinnasta. Alustamaksu ei ole osa Ostajan ja Palveluntarjoajan välisen palvelun hintaa, vaan Hero24:lle tuleva korvaus Asiakkaan ja Palveluntarjoajan yhteen saattamisesta Sovelluksen kautta. 

 

1.2.3. Näiden Ehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Hero24:n mahdollisesti erikseen antamia tai Palveluiden yhteydessä ilmeneviä Palvelun tai Sovelluksen käyttöön liittyviä Hero24:n Ohjeita. 

 

2. Käyttöehtojen hyväksyminen ja sisältö

 

2.1. Nämä käyttöehdot yhdessä Sovellukseen sisältyvien tai siihen olennaisesti liittyvien Palvelukohtaisten lisäehtojen ja -tietojen kanssa (”Ehdot”) määrittävät Hero24-Sovelluksen käyttöä ja siihen liittyviä Sovelluksen kautta tarjottavia Palveluja. Hero24:lla on oikeus täydentää ja täsmentää tarjolla olevia Palvelukohtaisia tai Sovelluksen lisäehtoja, mikäli ne eivät ole käyttäjän vahingoksi ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa. Löydät lisäehdot vaivattomasti Sovelluksesta Palvelu-vaihtoehtojen yhteydestä.

 

2.2. Sovellus sisältää rajapinnan, jonka kautta Ostajat voivat ostaa sekä sopia yksityiskohtaisemmin Palveluntarjoajien kanssa Palveluiden ostamisesta. 

 

2.3. Palveluntarjoajat ovat vastuussa tarjoamistaan/tuottamistaan Palveluista. Kun Ostajat tekevät tai hyväksyvät tilauksen, he tekevät sopimuksen suoraan Palveluntarjoajan kanssa. Hero24 ei ole, eikä siitä tule osapuolta Palveluiden ostoon ja tuottamiseen liittyvään sopimussuhteeseen. Hero24 ei anna vakuutta, takausta tai muuta sitoumusta Palveluntuottajan suorituksesta Ostajalle.

 

3. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

 

3.1. Sovellusta käyttäessään Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä Sovelluksen Ehtoihin ja sitoutuu kaikessa Sovelluksen sekä Palveluiden käytössä noudattamaan näitä Ehtoja.

 

3.2. Jotta Käyttäjä voi käyttää Sovellusta, tulee Käyttäjän olla täysi-ikäinen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja mikäli Käyttäjä on oikeushenkilö, tulee henkilöllä, joka rekisteröi Käyttäjän Sovellukseen olla valtuutus toimimaan Käyttäjän puolesta. Jos henkilö ei ole vielä täysi-ikäinen, voi Käyttäjä rekisteröityä Sovellukseen ja käyttää sitä ainoastaan saatuaan siihen suostumuksen vanhemmiltaan taikka lailliselta huoltajaltaan toimittamalla tästä kirjallisen hyväksynnän Hero24:n asiakaspalveluun. Vanhemmat tai henkilön lailliset huoltajat voivat sekä antaa että peruuttaa suostumuksensa Sovelluksen käyttöön ottamalla yhteyttä Hero24:n asiakaspalveluun.

 

3.3. Ostajan sekä Palveluntarjoajan on turvallisuussyistä velvoitettu vahvistamaan henkilöllisyytensä ostaessaan tai myydessään Palveluita Sovelluksessa.

 

3.4. Jotta Käyttäjä voi käyttää Sovellusta, täytyy Käyttäjän luoda profiili Sovelluksessa. Profiilin saa luoda henkilö, jolla on siihen oikeus voimassa olevan lain mukaan tai jos kyseessä on oikeushenkilö, tulee hänellä olla yhtiönsä valtuutus luoda profiili tarjotakseen tai ostaakseen Palveluita Sovelluksen kautta. Käyttäjän tulee antaa sekä vakuuttaa antaneensa oikeita ja totuudenmukaisia tietoja luodessaan profiilin ja ostaessaan tai tarjotessaan Palveluja, sekä pitämään antamansa tiedot ajan tasalla. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjäprofiilissa tapahtuvasta Sovelluksen käytöstä. Käyttäjän ollessa alaikäinen, Käyttäjän vanhempi tai laillinen huoltaja on vastuussa Sovelluksen käytöstä.

 

3.5. Kun työ on suoritettu, Käyttäjää pyydetään arvioimaan kokemustaan ns. tähtiarvostelulla (1-5 tähteä), sekä valintansa mukaisesti sanallisella palautteella.

 

3.6. Sovelluksen käytön aloittaessaan Käyttäjä saa oikeuden käyttää Sovellusta näiden Ehtojen sekä muiden Sovellusta koskevien Ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee pyydettäessä antaa vaaditut tiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Toisena henkilönä antaa Hero24ille oikeuden estää tai lopettaa Sovelluksen käyttö.

 

3.7. Hero24:lla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia tietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti, tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

 

3.8. Sovellusta käyttävän henkilön tulee olla vähintään 16-vuotias. Sovelluksen käytön aloittamalla käyttäjä vakuuttaa, että hän on vähintään 16-vuotias.

 

3.9. Sovellus voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai resursseihin (”kolmansien osapuolien palvelut”). Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin voidaan soveltaa erilaisia ehtoja ja yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjä. Hero24 ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien palvelujen saatavuudesta tai oikeellisuudesta tai tällaisten kolmansien osapuolien palveluista saatavissa olevasta sisällöstä, tuotteista tai palveluista. Hero24 ei anna koskaan poikkeavia oikeuksia tai sopimusehtoja Käyttäjälle, kuin mahdollisissa kolmansien osapuolien yleisissä sopimus- tai ohjelmistojen lisenssiehdoissa on määritelty.

 

3.10. Hero24 käsittelee Käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

3.11. Hero24:lla on oikeus evätä Käyttäjän käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos Käyttäjä ei noudata Sovelluksen käyttöön liittyvää voimassa olevaa lainsäädäntöä, Käyttäjä ei toimi sopimusehtojen tai palvelun tarjoajan ohjeistusten mukaisesti tai jos Käyttäjä käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti.

 

3.12. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sovelluksen käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

 

3.13. Hero24 ei voi takaa Sovelluksen jatkuvaa ja keskeytymätöntä saatavuutta ja käytettävyyttä. Hero24 voi rajoittaa Sovelluksen tai sen tiettyjen alueiden tai ominaisuuksien saatavuutta, jos se on tarpeellista kapasiteetti rajoitteiden, palvelimien turvallisuuden tai eheyden vuoksi tai suorittaakseen ylläpitotoimenpiteitä, jotka varmistavat Hero24-Sovelluksen asianmukaisen tai paremman toiminnan alustalla. Hero24 voi kehittää, parantaa ja muokata Hero24- Sovellusta ja ottaa käyttöön ajoittain uusia Palveluita.

 

4. Käyttäjän velvollisuudet ja oikeudet

 

4.1. Käyttäjä vastaa kaikesta hänen henkilöllisyydellään tapahtuneesta Sovelluksen käytöstä. Mikäli Käyttäjä huomaa, että hänen henkilöllisyyttään käytetään ulkopuolisen toimesta, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Hero24:lle.

 

4.2. Käyttäjä vastaa kaikista Sovelluksen käytöstä tai sen kautta ostetuista tai tarjotuista Palveluista aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista ja vahingoista.

 

4.3. Sovellusta ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Hero24:lle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli Käyttäjä toimittaa Sovellukseen teksti-, kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

 

4.4. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän antaa jokaisen palvelun/työtehtävän jälkeen arvostelun toiselle osapuolelle arvostelun (1-5 tähteä), ja pyrkii siihen, että arvostelu olisi mahdollisimman totuudenmukainen.

 

4.5. Käyttäjä sitoutuu ja ymmärtää, että Sovelluksen kautta tilatusta palvelusta veloitetaan maksuehtojen mukaisesti toteutuneesta työstä ja Hero24 veloittaa Sovelluksen kautta tilatun työn hintaan perustuvan Alustamaksun.

 

5. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

 

5.1. Tarjotessaan Palveluita Palveluntarjoaja on vastuussa kaikista työntekijöistään. Palveluntarjoajan tulee vastata Palveluntarjoajalle kuuluvista työntekijöihin kohdistuvista sekä muista lakisääteisistä velvollisuuksista. Palveluntarjoaja käyttää työsuhteessa Palveluntarjoajalle kuuluvaa ohjaus- ja valvontavaltaa, eli Palveluntarjoajan vastuulla on neuvoa, ohjeistaa ja valvoa työntekijää riittävästi siten, että työntekijä pystyy suoriutumaan tehtävistään.

 

5.2. Toistuvista ongelmista Palvelun tarjoamisessa tulee ilmoittaa Hero24:lle, jotta Hero24 voi kehittää alustan kautta välitettävien Palvelujen luotettavuutta.

 

5.3. Nämä Ehdot soveltuvat kaikkiin Palveluntarjoajan Palveluihin. Jos näiden Ehtojen ja Palveluntarjoajan omien sopimusehtojen välillä on eroavaisuuksia sovelletaan näitä Ehtoja sekä Hero24:n Palvelun Ostajille antamia yleisiä sopimusehtoja.

 

5.4. Kun Palveluntarjoaja luo Sovellukseen palveluluettelon, on Palveluntarjoajan (i) annettava täydelliset, oikeat, luotettavat ja ajantasaiset tiedot itsestään ja yhtiöstään sekä tarkat tiedot Palveluista (kuten palvelun kuvaus ja kalenterin saatavuus), (ii) annettava tietoa puutteista, rajoituksista ja/tai vaatimuksista, (iii) antaa kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, joita Hero24 pyytää. Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että yritystiedot (mukaan lukien kalenterin saatavuus) ovat ajan tasalla.

 

5.5. Käyttäessään Sovellusta Palveluntarjoajana, Palveluntarjoajan ja Hero24:n suhde rajoittuu siihen, että Palveluntarjoaja on Hero24:sta riippumaton, ulkopuolinen Palvelua tarjoava yritys, toiminimi tai kevytyrittäjä, eikä Palveluntarjoajan tai Hero24:n välille muodostu työsuhdetta eikä Hero24:sta tule Palveluntarjoajan edustajaa, taikka yhtiökumppania. Palveluntarjoaja toimii omaan lukuun ja omaksi eduksi, eikä millään tavalla Hero24:n puolesta tai eduksi. Hero24 ei johda eikä pidä katsoa johtavan tai hallitsevan Palveluntarjoajaa yleisesti tai Palveluntarjoajan suorittaessa Palvelua näiden Ehtojen nojalla, mukaan lukien Palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Palveluntarjoaja ymmärtää ja suostuu siihen, että Palveluntarjoajalla on täysi harkintavalta tarjota Palveluita taikka harjoittaa muutoin muuta yritystoimintaa ja Palveluntarjoaja on vastuussa Palvelun tuottamisesta sekä sen laadusta.

 

5.6. Palveluntarjoaja on vastuussa hinnastosta mukaan lukien mahdollisista veroista, työntekijä kuluista tai muista lisäkuluista, jotka kohdistuvat tai johtuvat Palveluiden tarjoamisesta. Kun Käyttäjä tilaa tai varaa Palvelun, Palveluntarjoaja ei voi pyytää Ostajaa maksamaan korkeampaa hintaa kuin hyväksytyssä tarjouksessa. Kaikki hyväksytyt tilaukset tai varaukset ovat sitovia.

 

5.7. Palveluntarjoaja vakuuttaa ja sitoutuu siihen, että Palveluun sisältyvät ehdot, erityisesti peruuttamiset, eivät ole ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa.

 

5.8. Palvelun kuvauksissa käytettyjen kuvien, animaatioiden tai videoiden (yhdessä “Kuvat”) on heijastettava tarkasti Palveluiden laatua ja tilaa. Hero24 pidättää oikeuden vaatia, että Palvelu luetteloissa on vähimmäismäärä tiettyyn muotoon, kokoon ja erottelutarkkuuteen liittyviä kuvia

.

5.9. Palveluiden sijoittelu ja sijoitus Sovelluksen hakutuloksissa voi vaihdella ja riippua monista tekijöistä, kuten Ostajan haku parametreistä ja -asetuksista, muiden Palveluntarjoajien-vaatimuksista, hinnoista ja/tai kalenterin saatavuudesta, kuvien lukumäärästä ja/tai laadusta, asiakaspalvelusta ja/tai peruutus historiasta, arvioista ja arvosteluista, palvelun tyypistä ja / tai varauksen helppoudesta. Lisätietoja tekijöistä, jotka määrittävät, kuinka yritystietosi näkyvät hakutuloksissa, löytyy ohjekeskuksessa olevista Ohjeista.

 

5.10. Kun Palveluntarjoaja hyväksyy Ostajan varauksen tai tilauksen, tekee Palveluntarjoaja Ostajan kanssa oikeudellisesti sitovan sopimuksen ja Palveluntarjoajan on toimitettava Palvelu Ostajalle kuvatulla tavalla sekä Palvelusta kuvatulla tai tarjotulla hinnalla, joka on esitetty varauksen, tilauksen tai tarjouksen yhteydessä.

 

5.11. Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan hinta-arviot ja laaditut tarjoukset kokonaisuudessaan Sovelluksen kautta käyttäjälle täyttäen Sovelluksen vaatimukset. Ostaja hyväksyy hinta-arvion ja ehdot Sovelluksessa, jonka jälkeen sopimus muodostuu Ostajan ja Palveluntarjoajan välille. Jos hinta-arvio ja Palvelun ehdot eivät täytä Sovelluksessa olevia vaatimuksia, voi Hero24 hylkää tarjouksen.

 

5.12. Palveluntarjoaja vakuuttaa, että Palveluntarjoajalla on voimassa olevat sekä Palvelun Tarjoamiseen soveltuvat vastuuvakuutukset, jotka kattavat mahdolliset työhön liittyvät korvausvastuut ja oikeudenkäyntikulut.

 

5.13. Hyväksyessään nämä ehdot Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Palveluntarjoajan julkaisemat Palvelu listaukset ja Palvelun tuottaminen

 

(i) eivät riko mitään sopimuksia, joita Palveluntarjoaja on tehnyt kolmansien osapuolten kanssa; 

 

(ii) ovat kaikkien sovellettavien lakien (kuten maankäyttöä ja kaavoitusta koskevien lakien ja verolainsäädännön) mukaisia ja muiden sääntöjen ja asetusten mukaisia, mukaan lukien, että Palveluntarjoajalla on kaikki vaadittavat luvat, lisenssit ja rekisteröinnit tarjotakseen Palveluita. 

 

Palveluntarjoaja on vastuussa omista teoistaan, toiminnastaan sekä laiminlyönneistään. 

 

Palveluntarjoaja hyväksyessään nämä Ehdot sekä tarjotessaan Palveluita Sovelluksessa on Palveluntarjoaja myös vastuussa työntekijöidensä teoista ja laiminlyönneistä.

 

5.14. Palveluntarjoaja sitoutuu ja ymmärtää, että maksut toteutuneesta työstä laskutetaan ja veloitetaan Sovelluksen kautta maksuehtojen ja näiden Ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja myös vakuuttaa ymmärtävänsä, että Palveluun kohdistuu Alusta Maksu.

 

6. Hero24:n oikeudet ja velvollisuudet

 

6.1. Hero24:lla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Sovelluksesta tai sen sisältämistä palveluista sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Sovelluksen ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Hero24 pyrkii silloin, kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen Sovelluksen välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

 

6.2. Hero24 ei vastaa Sovelluksen sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Hero24:n itse tuottamaa tietosisältöä. Hero24 ei näin ollen vastaa mm. Palveluntarjoajan Sovelluksessa ilmoittamista Palveluista, palveluiden virheettömyydestä tai laillisuudesta tai Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

 

6.3. Hero24 ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, jotka tapahtuvat Hero24:n välittämien Palveluiden aikana.

 

6.4. Hero24 ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Sovellukseen, Palveluntarjoajien Palveluihin tai niiden käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Sovelluksen välityksellä on saatavilla. Hero24 ei myöskään vastaa Sovelluksen käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

 

6.5. Hero24 ei vastaa palvelun Käyttäjistä ja heidän luotettavuudestaan. Hero24 ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen tapaturmista tai rikoksista, jotka saattavat tapahtua Palvelun toimittamisen aikana tai niistä johtuen.

 

6.6. Kaikki viittaukset “varmennettuun” (tai vastaavaan termiin) puhuttaessa Palveluntarjoajista osoittavat vain, että Palveluntarjoaja on suorittanut asianmukaisen todentamis- tai tunnistamisprosessin. Hero24 ei anna tämän kautta takuuta siitä, että Palveluntarjoaja taikka Ostaja on antanut oikeat tiedot henkilöllisyydestään, taustastaan, luotettavuudestaan tai että Palveluntarjoajan Palvelu olisi turvallinen taikka sopiva käyttötarkoitusta varten. Käyttäjän tulee aina noudattaa huolellisuutta päättäessään Palveluiden käytöstä tai tarjonnasta sekä Palveluntarjoajan hyväksyessään Ostajan tarjouspyynnön tai tilauksen.

 

6.7. Hero24:lla on oikeus estää Käyttäjältä Sovelluksen käyttö Käyttäjän toimiessa näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Hero24 voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen oman harkintansa mukaan perustelematta ja antaa tai olla antamatta siitä ennakkoilmoitusta.

 

6.8. Hero24 pyrkii avustamaan mahdollisten Ostajan ja Palveluntarjoajan välisten riitojen ratkaisemisessa. Hero24 ei ole vastuussa eikä takaa 

 

(i) minkään Palvelun olemassaoloa, laatua, turvallisuutta, soveltuvuutta tai laillisuutta, 

 

(ii) Palvelujen kuvausten totuutta tai oikeellisuutta, arvioita, arvosteluja tai muuta Ostajan tai Palveluntarjoajan sisältöä (kuten jäljempänä määritellään) tai 

 

(iii) Ostajan tai Palveluntarjoajan toimintaa.

 

6.9. Hero24 ei ole välittäjänä ensisijaisessa vastuussa Palveluntarjoajien tuottamasta Palvelusta, palvelukuvauksesta, työhön liittyvistä arvioista, tai muusta sisällöstä, vaan vastuu on ensisijaisesti Ostajalla sekä Palveluntarjoajalla.

 

6.10. Sovellus on suojattu tekijänoikeudella. Sovellus ja Palvelut voivat sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeuden tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Hero24:n tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

6.11. Hero24 voi milloin tahansa muuttaa Sovelluksessa esiintyviä hintoja sekä muuttaa maksuttoman Sovelluksen osia maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Sovelluksessa.

 

6.12. Palvelu laskutetaan Palvelusta tarjolla olevien maksuvaihtoehtojen kautta tai muulla mahdollisesti erikseen sovitulla tavalla. Hero24:lla on oikeus veloittaa tilauksen yhteydessä sovittu varausmaksu Ostajan maksukortilta. Hero24:lla on oikeus tehdä varauksen tai tilauksen yhteydessä veloitus tai ennakkovarmennus maksukortilta. Palvelun aikana aiheutuvat kustannukset voidaan tarvittaessa veloittaa käytetyltä maksukortilta. Mikäli maksukortilta ei voi veloittaa ja Maksun myöhästyessä, Hero24:la on oikeus lähettää käyttäjälle muistutuslasku sekä periä käyttäjältä viivästyskorko Suomen korko lainsäädännön mukaisesti sekä periä muistutusmaksu. Hero24 voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi Hero24:lla on oikeus estää Käyttäjän pääsy palveluun.

 

6.13. Hero24:lla on kaikki oikeudet Sovelluksessa luotuun sisältöön, kuten teksteihin, video-esittelyihin tai kuviin. Hero24 varaa oikeuden käyttää Sovelluksessa luotuja sisältöjä tai sen osia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään lukuun ottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, tilitietoja tai muuta yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

 

7. Muutokset, peruutukset ja palautukset

 

7.1. Ostaja ja Palveluntarjoaja ovat vastuussa kaikista tilauksen muutoksista, jotka he tekevät Hero24 Sovelluksen tai suoran Hero24-asiakaspalvelun välityksellä, ja sitoutuvat maksamaan mahdolliset palvelumaksut ja / tai verot tällaiseen tilaukseen liittyvistä muutoksista.

 

7.2. Ostaja voi peruuttaa vahvistetun tilauksen milloin tahansa noudattaen peruutus käytäntöjä, jolloin Hero24 palauttaa Ostajalle Ostajan mahdollisesti suorittamat maksut näiden Ehtojen, mahdollisen kotimyyntiasiakirjan, noudatettavan lainsäädännön ja peruutus käytäntöjen mukaisesti. 

 

7.3. Jos Palveluntarjoaja peruuttaa vahvistetun tilauksen, Ostaja saa valita uuden palveluntarjoajan Sovelluksesta. Jos Ostaja ei saa uutta palveluntarjoajaa tai ei halua tilata Palvelua uuden Palveluntarjoajan kautta, Ostaja saa täyden hyvityksen tällaisen varauksen kokonaiskustannuksista. Joissain tapauksissa Hero24 voi antaa Palveluntarjoajalle mahdollisuuden soveltaa palautusta uuteen varaukseen, jolloin Hero24r hyvittää summan Ostajan myöhemmässä tilauksessa. Tästä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Lisäksi Hero24 voi julkaista automaattisen arvostelun palveluntarjoajan peruuttamasta tilauksesta ilmoittaen, että tilaus peruttiin viime hetkellä. Lisäksi Hero24 voi (i) pitää listalle merkitsemistä koskevan kalenterin poissa käytöstä tai estää peruutetun varauksen päivämääriä ja / tai (ii) periä peruutusmaksun, jollei Palveluntarjoajalla ole pätevää syytä varauksen peruuttamiseen.

 

7.4. Mikäli Palveluntarjoaja ei saavu ollenkaan paikalle tuottamaan Palvelua ja Palveluntarjoajalla ei ole tähän pätevää syytä, Hero24 perii Palveluntarjoajalta kahdensadan euron (200€) sopimussakon tai 20% kokonais nettosummasta, kumpi on suurempi.

 

7.5. Mikäli Palveluntarjoaja ei saavu ollenkaan paikalle tuottamaan Palvelua ja Palveluntarjoajalla ei ole tähän pätevää syytä, Ostaja saa 100€ korvauksen Palveluntarjoajalta sopimusrikkomuksesta.

 

7.6. Mikäli Palveluntarjoaja peruuttaa Palvelun toimittamisen ennen Palvelun toteuttamista, Ostajalla on oikeus vaihtaa uuteen Palveluntarjoajaan tai saada maksu takaisin.

 

7.7. Sellaisten Palveluiden osalta, joissa sääolosuhteet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin tai estää Palveluntarjoajaa suorittamasta palvelua, Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää ajankohtaa, ensisijaisesti sopimalla Ostajan kanssa tai peruuttaa Palvelu. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa Palvelun myös, jos on olemassa muita ehtoja tai työturvallisuuteen liittyviä sääntöjä, jotka estäisivät tarjoamasta Palvelua turvallisesti. Tällöin Palveluntarjoaja sitoutuu sopimaan Ostajan kanssa yhdessä uuden päivän, jolloin Palveluntarjoaja voi suorittaa Palvelun. Jos Ostaja ja Palveluntarjoaja eivät pääse yhteisymmärrykseen uudesta päivästä, voi Ostaja peruuttaa ostonsa ja saada maksunsa takaisin tai tapauskohtaisesti Hero24 voi avustaa löytämään vastaavaa Palvelua tarjoavan Palveluntarjoajan.

 

7.8. Hero24 voi päättää oman harkintansa mukaan vireillä olevan tai vahvistetun tilauksen peruuttamisesta, jos Hero24 perustellun ja vilpittömän näkemyksen mukaan peruuttamisella vältetään palvelun osapuolille tai kolmansille syntyvät merkittävät taloudelliset tai muut haitat. 

 

7.9. Jos Ostaja tai Hero24 peruuttaa vahvistetun tilauksen ja Ostaja on oikeutettu hyvitykseen, kun Palveluntarjoajalle on jo maksettu, Hero24:lla on oikeus periä takaisin tällaisen palautuksen määrä Palveluntarjoajalta, mukaan lukien vähentämällä tällainen summa kaikista tulevista, Palveluntarjoajalle maksettavista maksuista.

 

7.10. Hero24 pidättää oikeuden myöhästyttää tai peruuttaa Palveluntarjoajalle maksun, jos on syytä epäillä, että Palveluntarjoaja on rikkonut sopimusta tai näitä Ehtoja tai on syyllistynyt laittomaan toimintaan, petokseen, tai muuhun rikosnimikkeen täyttävään tekoon (tai sen yritykseen), josta voi seurata sakko- tai vankeusrangaistus.

 

8. Palveluntarjoajan Maksuehdot

 

8.1. Jotta Palveluntarjoaja voi tarjota Palveluita Sovelluksessa, ymmärtää Palveluntarjoaja, että maksuihin kohdistuu 20% Alusta Maksu. Alusta Maksu perustuu toteutuneen Palvelun kokonaishintaan. Alusta Maksu käy ilmi Hero24:n toimittamasta kuitista joko sähköpostitse, Sovelluksen välityksellä tai muulla Hero24:n valitsemalla tavalla. Alusta Maksun muuttuessa Hero24 lähettää muutoksesta ilmoituksen etukäteen ennen kuin muutos astuu voimaan.

 

8.2. Ostaja maksaa Palvelun luottokortilla tai muulla Sovelluksessa olevan sekä Ostajan valitseman sähköisen maksutavan välityksellä kyseisen maksutavan ehtojen mukaisesti, kun Palvelu on toteutettu. Kaikkien maksujen kohdalla Hero24 käyttää ulkopuolista maksupalveluntarjoajaa maksujen käsittelyyn. Rekisteröitymällä ja tarjoamalla Palveluita Hero24:n Sovelluksen kautta, Palveluntarjoaja antaa Hero24:lle oikeuden suorittaa Palveluiden maksujen veloittamisen Sovelluksen kautta ulkopuolista maksupalveluntarjoajaa käyttäen.

 

8.3. Palveluntarjoaja ei voi kieltäytyä tai olla hyväksymättä maksua Sovelluksen kautta. Jos Palveluntarjoaja kieltäytyy ottamaan vastaan maksua Sovelluksen kautta, Hero24:lla on oikeus periä tämän ehdon rikkomisesta sopimussakon 10.000€ tai 10kk liikevaihdon verran, kumpi tahansa on suurempi. Palveluntarjoaja ei saa pyrkiä vaikuttamaan Ostajaan olemaan maksamatta Sovelluksen kautta. Jos Palveluntarjoaja ottaa vastaan maksun, pyrkii vaikuttamaan Ostajaan olemaan maksamatta Sovelluksen kautta tai pyrkii kiertämään Sovelluksen kautta maksamista millään tavalla, nähdään kyseinen toiminta näiden Ehtojen rikkomisena ja Hero24:lla on oikeus vaatia, että Palveluntarjoaja maksaa sopimussakon 10.000€ tai 10kk liikevaihdon verran, kumpi tahansa on suurempi. Hero24 voi myös evätä Palveluntarjoajan oikeuden jatkossa käyttää Sovellusta kyseisen rikkomuksen takia.

 

9. Käyttöehtojen muuttaminen

 

9.1. Hero24:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Hero24 ilmoittaa merkittävistä muutoksista käyttäjälle sähköpostitse tai Sovelluksen välityksellä. Käyttäjä hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Sovellusta.

 

9.2. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse palvelun tai poistamalla mobiilisovelluksen ennen muutoksen voimaantuloa.

 

10. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

 

10.1. Käyttäjän ja Hero24:n välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Ehdot ja Hero24:n myönnettäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Sovellukseen.

 

10.2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai poistamalla mobiilisovelluksen perustelematta irtisanomista.

 

10.3. Sopimuksen päättyessä Hero24 voi halutessaan poistaa käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Sovelluksesta.

 

11. Sopimuksen siirtäminen

 

11.1. Hero24:lla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli syy siirtämiseen liittyy siihen, että Sovellus tai sen osa myydään taikka siihen, että Sovelluksen tuottaja tai välittäjä muuttuu.

 

11.2. Hero24:lla on aina oikeus siirtää sopimus.

 

11.3. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen tai yhtiökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

 

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

 

12.1. Sovellukseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

12.2. Hero24:n ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Välimiesmenettelyssä noudattaen keskuskauppakamarin välimiesmenettely säännöksiä. Välimiehiä on yksi kappale. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingin kaupungissa suomen kielellä.

 

13. Valitukset ja osapuolia velvoittavat muut yleiset sopimusehdot

 

13.1. Osapuolen, joka kokee yleisiä ehtoja tai yksittäistä sopimusta rikotun, tulee ilmoittaa asiasta ilman viivytystä Hero24:lle ja tilatun palvelun toiselle osapuolelle. Ilmoitus on tehtävä Sovelluksen kautta. Virheet tulee yksilöidä mahdollisimman selkeästi.

 

13.2. Ostaja ei ole oikeutettu saamaan korvauksia siltä osin, kuin Ostajan valituksen aiheena oleva tilanne on aiheutunut Ostajan myötävaikuttamisvelvollisuuden puutteeseen siten, että palveluntarjoaja ei ole voinut suorittaa osittain tai kokonaan tilattua palvelua. 

 

13.3. Ostaja voi tutustua Sovelluksen kautta palveluntarjoajana toimivan osapuolen yleisiin sopimusehtoihin ja palveluntarjoaja voi vastaavasti tutustua Ostajan yleisiin sopimusehtoihin Hero24-palvelussa. Toista osapuolta koskevista yleisistä sopimusehdoista ilmenee, millaisiin yleisiin sopimusehtoinen palveluntarjoaja ja Ostaja ovat sitoutuneet tarjotessaan palveluita tai ostaessaan niitä Hero24-palvelun kautta.